ยกศาสตร์พระราชาในหลวงร.9-ร.10 พัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน

1 แชร์ของคุณ คือการแบ่งปันน้ำใจให้กับเรา

รมว.เกษตรฯ ขึ้นเวทีโลกยกศาสตร์พระราชาในหลวงร.9 ร.10 พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มความมั่นคงอาหาร การพัฒนาชนบท และขจัดปัญหาความยากจนอย่างเต็มที่”

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.62 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง ร่วมประชุมองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ว่า รัฐบาลไทย ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวง รัชกาลที่ 9 และพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ จนประสบความสำเร็จ เพื่อเพิ่มความมั่นคงอาหาร การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การพัฒนาชนบท และขจัดปัญหาความยากจนอย่างเต็มที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวในเวทีการประชุมที่ให้ความสำคัญถึงปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน ว่ามีสาเหตุมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสภาพแวดล้อม ในอดีตเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และสงครามอินโดจีน ในเวลานั้นประเทศไทยต้องดูแลเลี้ยงดูคนอพยพจำนวนนับแสนคน แต่ประเทศไทยก็ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) รวมถึงมิตรประเทศต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือนำผู้ลี้ภัยเหล่านั้นไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ 3

ในปัจจุบัน ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานมีสาเหตุจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่อพยพเข้ามาหางานทำ เพื่อต้องการทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นทั้งแรงงานภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยรัฐบาลไทยได้ดูแลคนเหล่านั้นตามหลักมนุษยธรรม โดยได้แก้ไขปัญหาผู้อพยพ โดยมีการขึ้นทะเบียนและอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

ตั้งแต่ปี 2015 ไทยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่สำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ไร้การรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมประมง ทั้งนี้จากนโยบายด้านแรงงาน ประเทศไทยยังมีการผ่อนปรนให้สิทธิในการมีถิ่นที่อยู่ถาวรแก่บุคคลต่างด้าวที่อาศัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 30 ปี และประสงค์ที่จะทำงานในประเทศไทย รวมทั้งบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้ได้รับสิทธิการถือสัญชาติไทย สิทธิ์ในการศึกษา และการรักษาพยาบาล เช่นเดียวกับประชาชนไทย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้น องค์กรสหประชาชาติ และ NGOs ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับรัฐบาลไทย

Hits: 75

อย่าพลาดเรื่องนี้ >  ธนบัตรใหม่ ร.10 เตรียมออกใช้ เมษาฯ นี้